Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zo vervangt de wet alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water die we op dit moment nog gebruiken. We hebben in Nederland 26 wetten, 5.000 wetsartikelen, 120 ministeriële regelingen en 120 algemene maatregelen van bestuur die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Het Rijk heeft daarom besloten de regelgeving terug te brengen naar: 1 wet voor de fysieke leefomgeving (de Omgevingswet). Alle provincies, waterschappen en gemeenten krijgen met deze wet te maken.


Waarom een nieuwe wet?

Momenteel is er teveel dichtgeregeld in Nederland. Daardoor komen initiatieven maar moeilijk van de grond. Er is meer ruimte nodig voor initiatieven. Tegelijkertijd is er behoefte aan bescherming en zelfs verbetering van leefmilieu en omgevingskwaliteit. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om deze twee wensen in balans met elkaar te brengen. Landelijk geldende regels maken plaats voor meer mogelijkheid om per stad of gemeente te bepalen wat wel en niet wenselijk is. Dat betekent dat we in de stad met elkaar in gesprek zullen moeten daarover. Meer over participatie

Fasering

Omdat de Omgevingswet ingrijpt op zaken als bestemmingsplannen die een lange looptijd hebben, duurt het nog wel even voordat alle onderdelen in het stelsel volgens de nieuwe wet zijn ingeregeld. Gemeenten krijgen hiervoor tot 2029 de tijd. Wel moeten de bestaande regels in het nieuwe juridisch jasje worden gestoken en worden er procedures aangepast. Dat gebeurt al direct wanneer de Omgevingswet in werking treedt. Daarna gaan we stapsgewijs de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet toepassen op Almere. Meer over voorbereiding

Wat gaat u hiervan merken?

U hebt straks te maken met 1 wet, 1 loket en 1 procedure als u iets wilt veranderen in de leefomgeving. Bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel, een schuur bouwen, een bedrijf uitbreiden of een activiteit in de buurt zoals het aanleggen van een gezamenlijke moestuin. 

Is de activiteit vergunningsplichtig, dan hoeft u digitaal maar 1 vergunning aan te vragen bij 1 loket. Via het digitale Omgevingsloket kunt u dan zien welke regels er gelden voor een bepaalde  locatie.

Nieuwe rollen

Maar de wet verandert meer dan alleen de vergunningsprocedure; er verandert ook iets in de rollen van overheid, inwoners en initiatiefnemers. Wie iets in de leefomgeving wil ondernemen zal eerst zelf moeten nagaan in hoeverre dat past binnen hetgeen is afgesproken in regels of in beleid. En van hem wordt ook verwacht dat hij belanghebbenden (buren, omwonenden, bedrijven) in de omgeving betrekt bij het plan. Natuurlijk geldt dat vooral bij ingrijpende wijzigingen/ grote initiatieven. Dankzij het voorwerk waarin ook de gemeente met u meedenkt, ontstaan er passende plannen met draagvlak uit de omgeving. Die kunnen dan sneller vergund worden. Lees meer over procedures

Wethouder Jan Hoek

Wethouder Jan Hoek is verantwoordelijk voor de coördinatie van de implementatie Omgevingswet in de gemeente Almere. Samen met andere wethouders en het ambtelijk apparaat worden de nodige stappen gezet voor invoering van de Omgevingswet.

Hoe is de gemeente Almere ermee bezig?

De gemeente Almere werkt al een tijdje in de geest van de Omgevingswet (zoals particulier opdrachtgeverschap, integrale afwegingen en participatie). De Omgevingswet ondersteunt de beweging die in Almere is ingezet met bijvoorbeeld Oosterwold, Stedelijke vernieuwing en Stadsgesprekken.

De komende jaren wordt verder gewerkt aan de vernieuwing die de Omgevingswet beoogt: meer ruimte voor goede initiatieven én gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. We gaan met elkaar ontdekken wat het betekent om ‘meer ruimte’ te bieden, hoe we een ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’ kunnen oppakken en hoe een ‘gezonde, veilige en duurzame leefomgeving’ eruit ziet voor Almere. Meer over voorbereiding

En de gemeente bereidt zich voor op de wettelijke onderdelen van de Omgevingswet die in elk geval op de invoeringsdatum gereed moeten zijn. Dit zijn onder andere het Digitale loket en de vereenvoudigde vergunningsprocedures.